mortsel anders, de snelste weg naar een beter Mortsel

Mortsel

Uitstraling Mortsel - Middenstand
Na 12 jaar van werken hebben we nood aan een sterke boost om Mortsel opnieuw te laten opleven. Alle troeven van Mortsel moeten daarmee uitgespeeld worden. In plaats van losse initiatieven geven we de voorkeur aan een doordacht, door een manager gestuurd, marketingplan. Dat plan moet tot doel hebben om onze stad, die nu overal gekend is als filestad, terug op de kaart te zetten als een bruisend commercieel centrum met een boeiend cultureel aanbod. Op die manier kunnen we handelaars en investeerders aantrekken om zodoende de huidige leegstand in te dijken.In het winkelcentrum willen we de mogelijkheden creëren om tot een gezonde mix te komen tussen lokale middenstand, horeca en enkele grotere ketens. De lokale component moet daarbij echter dé troef blijven, zodat we ons op die manier kunnen differentiëren van andere commerciële trekpleisters.

Parkzone Oude God - Lokale bevolking
Parkzone Oude God moet de omschrijving "Park" blijven waarmaken! We hebben altijd voor een maximaal behoud van de groene ruimte gepleit maar het huidige bestuur heeft met de fusieschool toch voor bebouwing gekozen. Wij zullen er ons voor blijven inzetten om die bebouwing tot een minimum te beperken zodat een zo groot mogelijk park, ook buiten de schooluren, maximaal door alle Mortselaars kan benut worden. Concreet betekent dit onder meer dat we pleiten voor een integratie van de kinderopvang binnen de schoolinfrastructuur zelf.

Parkzone Oude God - Ouders van scholengemeenschap
Voor de fusieschool vragen we dat er in het pedagogisch project bijzondere aandacht gaat naar de integratie van de eigen kenmerken van de deelscholen.
Er moet tevens dringend werk gemaakt worden van een vlotte afwikkeling van het extra verkeer dat de school zal genereren. Daarbij moet rekening gehouden worden met de specifieke vereisten zoals kort parkeren voor ouders die hun kinderen in de school gaan afzetten of ophalen.

Parkzone Oude God - Ouders
Er is maar plaats voor één dergelijk groot project binnen Mortsel. Daarom zetten we in op het behoud van de resterende wijkgebonden kleuterschooltjes.

Financiën en begroting - Lokale bevolking
Rekening houdend met de alarmerende signalen die we, van onder meer de stadsontvanger, kregen m.b.t. de financiële situatie van de stad is het overduidelijk dat het roer moet omgegooid worden. We moeten:
 • Als een goede huisvader op een verantwoorde manier met de beschikbare middelen omgaan.
 • Het patrimonium inventariseren, de mogelijkheden voor het behoud evalueren en nieuwe bestemmingen overwegen zodat het optimaal kan benut worden.
 • Voor nieuwe investeringen creatieve oplossingen zoeken.
 • Het overdreven aantal dure studies drastisch afbouwen en waar mogelijk meer verantwoordelijkheid bij de ambtenaren leggen.
 • Kiezen voor een duurzaam beleid : dat wil zeggen het verantwoord inzetten van middelen waarbij respect voor het milieu, respect voor mensen en oog voor de lange termijn visie voorop staan.

Uitstraling Mortsel - Bestuur
We willen de dialoog met de buurgemeenten opnieuw aanknopen en ditmaal op een positieve en constructieve manier de samenwerkingsmogelijkheden rond diverse thema’s uitdiepen.

Communicatie - Lokale bevolking
We willen werk maken van een open en eerlijke communicatie met de Mortselaar, waarbij we naast de gekende kanalen ook gebruik maken van de “nieuwe media”.
top

Mooier

Algemeen - Lokale bevolking
We ijveren voor een mooi Mortsel. Onze prioriteiten zijn:
 • De leegstand en de verkrotting tegengaan
 • Renovatie van gevels stimuleren
 • Meer vuilnisbakken om sluikafval in te dijken, sluikstorten strenger aanpakken
 • Meer openbare toiletten
 • Resterende groene ruimtes maximaal bewaren
 • Kleine, groene, regelmatig verzorgde perkjes


Veiligheid - Lokale bevolking
Inbrakenplaag moet ingedijkt worden:
 • Er moet een grondig preventieplan uitgewerkt worden om de Mortselaar maximaal te informeren.
 • We willen het oprichten van lokale Buurt Informatie Netwerken stimuleren zodat we in een eerste fase een volledige dekking van Mortsel bekomen. Verder pleiten we ook hier voor een gezamenlijk actieplan met onze buurgemeenten.


Stadsplein - Lokale bevolking
Wij pleiten ervoor om het stadsplein maximaal te verfraaien zodat het een echt rust- en ontmoetingspunt wordt in Mortsel, sterk verbonden met zijn groene long (Fort IV). Wij zijn tegen de verdere verkaveling van Mortsel en willen de bouwplannen op zowel de zuidkant van het plein als op de parking tegenover het station een halt toeroepen.

Den berm en Klein Zwitserland - Lokale bevolking
De R11bis heeft de potentie om veel van het zwaar en doorgaand verkeer uit het straatbeeld te halen zodat er bovengronds opnieuw kan geademd worden. Wij pleiten dan ook voor een geboorde tunnel, teneinde de bestaande groenzones te vrijwaren. Wanneer de ondergrondse R11bis de rol van gewestweg van de as Krijgsbaan / Vredebaan overneemt kunnen deze straten verfraaid worden en erop afgestemd om enkel lokaal verkeer te ontvangen.

Zijstraten - Lokale bevolking
Er moet dringend werk gemaakt worden van het verfraaien van straten en pleinen. Na de grote ingrepen op de hoofdassen, wordt het hoog tijd om het noodzakelijke onderhoud van de zijstraten en de wijken drastisch op te voeren.
top

Mobieler

Omleidingsweg - Iedereen
Mortsel is een doorgangsstad met verbindingen van de E19 naar de E313 en van Antwerpen naar Lier, Mechelen en Edegem. Veel van dit verkeer zit momenteel vast in de Antwerpsestraat. Het idee om de kaart van het openbaar vervoer te trekken was op zich niet slecht, alleen is men er in het verleden tevens van uit gegaan dat het doorgaand verkeer daarmee ook zou verdwijnen wat uiteraard niet het geval is. Zij die niet in de file willen staan zoeken zich een weg door de woonwijken van Mortsel en daarbuiten. Met de aanleg van een omleidingsweg tussen de Provinciesteenweg en de Krijgsbaan kunnen we het doorgaand verkeer een waardig alternatief bieden waardoor we ons stadscentrum kunnen ontlasten. De omleidingsweg staat al jaren ingetekend op het gewestplan, het wordt tijd om die eindelijk uit te voeren, de Mortselaar heeft het verdiend!

R11bis - Iedereen
Wij pleiten voor een volledig geboorde R11bis tunnel, met omleidingsweg richting Lier, zodat de bovengrondse files op de Vredebaan en de Krijgsbaan eindelijk kunnen worden weggewerkt. In afwachting van de uitvoering hiervan moeten we met beide handen de oplossing grijpen die ons al enige tijd vanuit Vlaanderen wordt aangereikt. Het gewest stelde namelijk zelf reeds voor om een noodbrug over de Antwerpsestraat te leggen. Dit zou het dan mogelijk maken om een langere groentijd te voorzien voor het verkeer dat vanuit het centrum van Mortsel richting Antwerpen rijdt. Hierdoor kunnen de files op zowel Statielei, Mechelsesteenweg als Antwerpsestraat drastisch ingekort worden.

Totaalaanpak - Iedereen
Wij willen de problemen rond mobiliteit aanpakken via alle vervoersmodi. Zo willen we enerzijds het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren maar tegelijkertijd willen we er ook voor zorgen dat het doorgaand verkeer uit het straatbeeld verdwijnt, niet door het weg te pesten, maar door structurele oplossingen aan te bieden.

Toeritdosering - Iedereen
De toeritdosering, waarvan al jaren sprake is, dient eindelijk te worden ingevoerd. Hiervoor moeten we de Lijn in de gesprekken betrekken zodat bus en tram mee in dit systeem kunnen stappen.

Openbaar vervoer - Lokale economie
Wij wensen samen te werken met de Lijn en de NMBS teneinde de gebruikers van het openbaar vervoer gratis of sterk in prijs verlaagde parkeerplaatsen aan te bieden. Wij denken daarvoor aan de parking tussen het station en het fort.

Parkeerbeleid - Lokale economie
Teneinde het handelscentrum terug nieuw leven in te blazen pleiten we ervoor om, in een overgangsfase, de stad te laten bijspringen: wie zich naar Mortsel verplaatst om zijn inkopen te komen doen en daarbij gebruik maakt van de nieuwe parking, willen we als stimulans een gratis parkeer-uurtje aanbieden.

Parkeerbeleid - Bewoners
We willen Mortsel opdelen in vier bewonerzones, waar inwoners van de betreffende zone hun wagen mogen parkeren, los van de blauwe zone.

top

Menselijker

Wonen - Senioren / Jonge gezinnen
Wanneer we er in slagen om interessante alternatieven aan te bieden aan onze senioren, zullen een deel van de eengezinswoningen die momenteel niet op de volle capaciteit worden benut sneller ter beschikking kunnen komen van jonge gezinnen.
 • Kangoeroewonen
 • Betaalbare serviceflats in het centrum van Mortsel
We denken daarbij vooral aan renovatie en herinrichting van bestaande structuren (zoals De Meerminne, St. Lutgardis en het stadhuis) zodat we geen bijkomende aanslag moeten plegen op de reeds zeer beperkte open ruimte in Mortsel.

Armoede - Lokale bevolking
We vinden het vooral van belang om organisaties te steunen die armoede in Mortsel willen aanpakken.

Wonen - Senioren / Andersvaliden
Het is tijd om creatief na te denken over de manier waarop we alleenstaanden met mobiliteitsproblemen uit hun isolement kunnen halen. We willen tevens meer aandacht schenken aan de problemen waarmee andersvaliden geconfronteerd worden op de openbare weg.

Wonen - Jonge gezinnen
Momenteel zitten we helemaal niet op schema wat de doelstelling naar sociale woningen tegen 2025 betreft. Ook hier willen we vooral werken met bestaande panden eerder dan nieuwbouwprojecten te realiseren die sociale ghetto’s zouden creëren ten koste van de open ruimte.

Kinderopvang - Jonge gezinnen
Het aanbod van kinderopvang dient uitgebreid te worden zodat er voldoende plaatsen dicht bij huis te vinden zijn. Zo kunnen we vermijden dat ouders wiens kinderen in Mortsel naar school gaan, voor de kinderopvang toch nog de auto in moeten. Ook hier denken we aan renovatie / herinrichting van bestaande structuren. Tevens zouden bedrijven gestimuleerd kunnen worden om dit voor de kinderen van de eigen werknemers te organiseren.

Ontspanning - Verenigingen
De hele Fortomgeving en zijn loodsen dient herbekeken te worden. De beschikbare ruimte willen we zo verdelen dat we meer ruimte scheppen voor onze verenigingen en sportclubs.

Ontspanning - Lokale bevolking
Het huidige sterk verouderde zwembad zal op termijn moeten sluiten. Wij zijn voorstander van een nieuw zwembad gezien het democratische en gezinsvriendelijke karakter van deze sport. Voor het nieuwe zwembad moet, in samenwerking (ook op financieel vlak) met de buurgemeenten die er mee gebruik van maken, een nieuwe locatie gevonden worden. Op de oude locatie zou er dan plaats kunnen komen voor andere vormen van ontspanning.

Ontspanning - Jongeren
Binnen het fort moet een ruimte gevonden worden waar fuiven kunnen georganiseerd worden zonder dat dit overdreven geluidsoverlast met zich meebrengt.

Ontspanning - Sportlandschap
Wij zijn voor de verdere uitbouw van het sportlandschap op volgende voorwaarden:
 • De uitwerking hiervan moet gecombineerd worden met de geplande omleidingsweg, zodat we niet de nieuw aangelegde terreinen of gebouwen na enkele jaren opnieuw moeten verwijderen.
 • Er moet een veilige toegang komen via de Dieseghemwijk en de Drabstraat zodat fietsers en voetgangers de Krijgsbaan kunnen vermijden.


Ontwikkelings-samenwerking - Internationaal
We willen meer aandacht geven aan kleinere projecten in het buitenland die gestuurd worden door mensen uit Mortsel.

Woonwagenbewoners en asielbeleid - Internationaal
De federale regering eist dat elke gemeente opvang verleent aan een bepaald aantal asielzoekers. Ook voor de opvang van woonwagengemeenschappen bestaat een dergelijk quotum. Mortsel is, in tegenstelling tot vele andere gemeenten, reeds verscheidene jaren bereid om de inspanning te leveren een gemeenschap woonwagenbewoners binnen zijn grenzen op te vangen. Wij willen daarom naar de federale instanties toe verdedigen dat Mortsel geen bijkomende ruimte hoeft vrij te maken voor de opvang van asielzoekers, zolang de steeds groeiende woonwagengemeenschap niet eveneens in de andere gemeenten wordt opgevangen. top